درگير شدن مردم با روحانيت نقشه اي كه جز تخريب و نابودي كامل دين و حوزه را در پي نخواهد داشت!

در روزهاي گذشته فيلم كوتاهي منتشر شد از حضور يك روحاني جوان بر روي سن يك مراسم اجراي موسيقي در يكي از شهرهاي استان بوشهر و تلاش ايشان براي برهم زدن مراسم كه با دخالت مردم به شكل توهين آميزي از مجلس بيرون انداخته مي شود.
اين ويدئوي تلخ بسيار برايم زجرآور و دردناك بود، و تصويري روشن از مسير دوقطبي كردن جامعه و تعارض و تقابل!
درگير شدن مردم با روحانيت و رويارويي حوزه هاي علميه و نهاد دين با علايق عمومي مردم در شكل كلان خود نقشه اي است كه جز تخريب و نابودي كامل دين و حوزه را در پي نخواهد داشت!
من كاملا اين روحاني جوان را درك مي كنم- هر چند از رفتار او كه باعث بي حرمت شدن لباس مقدسش شده آزرده و عصباني ام- زيرا او تقصيري ندارد! فهم غلط از دين و درك نادرست از مفهوم منكر و تشخيص ناصواب از وظيفه نهي از منكر باعث شده تا او مخلصانه براي دفاع از دين و ايمان خود در پيش چشم مردم با كساني درگير شود كه هيچ عنادي با دين و ايمان او ندارند!
تقصير او نيست! تقصير بزرگترهايي است كه در "ستاد" قم و تهران و مشهد توي خانه ها و پشت ديوارها رهنمود مي دهند و ذهن امثال او را پر مي كنند و آنان را در "صف" بوشهر و بندر و شيراز با مردم به جان هم مي اندازند! بزرگترهايي كه مناسبات كلان و اسباب و علل اساسي تحولات اجتماعي را در نظر نمي گيرند و ريشه ها را نمي بينند و عوامل بنيادين را حل نمي كنند و متوجه هم نيستند كه اين رويارويي هاي ظاهرا ساده چه اندازه به موقعيت و جايگاه حساس حوزه هاي علميه و روحانيت ضربه هاي كاري وارد مي كند. بزرگترهايي كه به او نياموخته اند" من أشرف أفعال الكريم تغافله عما يعلم" و براي او نگفته اند "يفرط منهم الزلل" و به او نفهمانده اندكه "التجاهل نصف الحكمة" و ندانسته كه نقش روحانيت در دوران غيبت، كفالت يتيم است! يتيمي كه سايه پدر بر سرش نبوده و خطا هم مي كند و اشتباه هم دارد و ...بزرگترهايي كه فراموش كرده اند اكنون مثل صدسال و دويست سال قبل ساكن گوشه حجره نيستند بلكه وقتي حكومت را در اختيار گرفته اند مسؤول همه امور مردم از تأمين معاش تا تفريح و اوقات فراغت و شادي و سرورشان هستند و بايد كارامدي حاكميت را در همه اين امور نشان دهند! بزرگترهايي كه از ياد برده اند دوران موعظه و سخنوري گذشته است و اكنون زمان به ميدان آمدن و كاركردن است يا حداقل سكوت دردمندانه و تغافل خردورزانه! بزرگترهايي كه نمي دانند بايد بالاخره يكبار براي هميشه تكليف موسيقي را روشن كنند و از اين وضع بلاتكليف و سرگردان به درآيند كه نمايش گيتار در پرمخاطب ترين برنامه نوروزي مجاز مي شود و نمايش تار در تخصصي ترين برنامه شبكه چهار ممنوع! و پخش صداي ابرام تاتليس ممكن، اما نام بردن از استاد شجريان غير مجاز است!؟