صدور پنج پروانه فعالیت دفاتر رسانه ای شاهرود
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان، این پروانه ها برای فعالیت دفتر رسانه هفته نامه رستاخیز به مدیریت فریده صدیقی، دوهفته نامه کومش امروز، روزنامه سازندگی و ماهنامه خوشبختی به مسوولیت غلامرضا جعفری و روزنامه ابتکار به مسوولیت مجتبی رضائیان صادر شده است.
در سامانه جامع رسانه های کشور ٧٨ مجوز فعالیت نشریات و مطبوعات متعلق به استان سمنان ثبت شده است.
این نشریات شامل دو روزنامه، ١٤ هفته نامه، شش دو هفته نامه، سه ماهنامه، یک دو ماهنامه، ٢٢ فصلنامه، ١٢ دو فصلنامه، ١٤ پایگاه خبری، یک ماهنامه الکترونیک غیربرخط و سه فصلنامه غیر برخط است.