تالابی که 5 ماه در سال آب آن صورتی است

تالابی که 5 ماه در سال آب آن صورتی است (عکس)