دوره آموزشي آشنايي با الزامات سيستم مديريت انرژي بر اساس استاندارد ISO 50001:2018 در شرکت گاز استان سمنان برگزار شد.
به گزارش تابناک سمنان ،مسئول آموزش شركت گاز استان سمنان از برگزاري دوره آموزشي آشنايي با الزامات سيستم مديريت انرژي در اين شركت خبر داد و گفت: در راستاي ارتقاء سطح آگاهي و دانش كاركنان براي بهينه سازي مصرف انرژي و كاهش آلاينده هاي زيست محيطي در ساختمان های اداری و تأسیسات مجموعه شرکت گاز استان اين دوره برگزار گرديد.وي افزود: در اين دوره ضمن پرداخت به اهميت انرژي در ايران و جهان ومسائل و چالش هاي ملي و بين المللي مرتبط با انرژي، الزامات سيستم مديريت انرژي شامل فضاي كسب و كار سازمان، نيازها و انتظارات ذي نفعان، طرح ريزي انرژي و ارزيابي عملكرد انرژي بر طبق نسخه جديد استاندارد ISO 50001 تشریح گرديد.
اين مقام مسئول افزود: در اين دوره آموزشي كاركنان با تعاريف و مفاهيم فضاي كسب و كار سازمان، عملكرد انرژي، بازنگري انرژي، خطوط مبناي انرژي، ارزيابي ريسك و بهبود مستمر عملكرد انرژي آشنا شدند.
 
همتي ابراز اميدوراي كرد: با اجراي فرآيند طرح ريزي انرژي و اندازه گيري، تحليل و پايش عملكرد انرژي در بخش هاي مختلف سازمان شاهد نتايج مثبتي از جمله افزايش سطح آگاهي كاركنان، كاهش تلفات انرژي و بهبود عملكرد انرژي به صورت مستمر  و همچنين كاهش هزينه هاي انرژي و آلاينده هاي زيست محيطي در شركت گاز استان سمنان باشيم.