برچسب ها - پذیرش ستاد اسکان ، عبور از مرز 25 هزار خانوار